UBEZPIECZENIA

Podstawową potrzebą, jaką zaspokaja produkt ubezpieczeniowy jest potrzeba wsparcia finansowego w razie poniesienia straty (utraty mienia), uszczerbku lub utraty dochodów (np. wskutek bezrobocia, przejścia na emeryturę lub utraty zysków) albo losowej potrzeby finansowej (np. z powodu urodzenia dziecka).

Biuro oferuje pełen zakres ubezpieczeń:

 1. Komunikacyjne OC, AC, NNW, Assistance
 2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 3. Ubezpieczenie majątkowe np.: budynków, mienia ruchomego, ubezpieczenia
 4. przedmiotów w transporcie, szkód spowodowanych żywiołami,

Ubezpieczenie osobowe np.:

 1. od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 2. grupowe i jednostkowe,
 3. na życie (np. terminowe, na życie i dożycie, na całe życie),
 4. posagowe,
 5. zaopatrzenia dzieci,
 6. rentowe,
 7. kredytu.

Ubezpieczenie dla Podatnika

 • Spór podatkowy wiąże się z ryzykiem ponoszenia licznych wydatków, w szczególności kosztów profesjonalnego Pełnomocnika reprezentującego Podatnika przed właściwymi organami.Ubezpieczenie zapewnia natychmiastową, specjalistyczną pomoc i wsparcie podczas kontroli podatkowej/skarbowej lub z ZUS, świadczoną przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.
 • Ochrona obejmuje wszystkie nieprzedawnione obowiązki podatkowe jakim podlega firma (VAT, podatek dochodowy, podatek od nieruchomości, itp.).
 • Zakres obejmuje pokrycie kosztów 3 sporów podatkowych w trakcie roku polisowego oraz egzekucję należności podatkowych.
 • Dodatkowo możliwe są rozszerzenia ochrony o spory z ZUS, ochronę podatków prywatnych oraz majątku członków zarządu.
 • Ubezpieczenie może zakupić każda firma i jednostka organizacyjna bez względu na jej formę prawną, rodzaj prowadzonej działalności, wielkość, doświadczenie z kontrolami oraz sposób prowadzenia księgowości.
 • OC w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze będzie obarczone ryzykiem wyrządzenia szkody kontrahentom i osobom trzecim. Od odpowiedzialności takiej nie da się uchronić, można się jednak zabezpieczyć przed jej majątkowym i konsekwencjami dzięki odpowiednio dobranej ochronie ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zabezpiecza zarówno szkody na osobie, jak i mieniu, wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadanego mienia. Ochrona ubezpieczenia odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za produkt i wykonane usługi. Przedmiotem ubezpieczenia są także koszty ochrony prawnej. Ubezpieczenie obejmuje ochroną wypadki ubezpieczeniowe zaszłe w okresie ubezpieczenia (trigger loss occurrence). Zakres podstawowy może zostać rozszerzony o kilkanaście klauzul dodatkowych, dopasowujących ochronę do specyfiki branży, m.in. o czyste szkody majątkowe, szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy bądź pod dozorem Ubezpieczonego, szkody w rzeczach stanowiących przedmiot naprawy czy obróbki, szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego czy też wyrządzone przez dostarczaną energię.

OC zawodowe – dobrowolne

 • Wykonywanie zawodu, nawet jeżeli nie wiąże się z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, może stwarzać ryzyko wyrządzenia szkody – zarówno osobom trzecim, jak i kontrahentom.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu dedykowane jest 12 grupom zawodowym (m.in. tłumaczom, kancelariom prawnym, geodetom, weterynarzom, projektantom), niezależnie od tego czy wykonują zawód w oparciu o umowę cywilnoprawną, czy też działalność gospodarczą.
 • W wariancie podstawowym ochrona obejmuje także szkody wyrządzone przez podwykonawców, wskutek rażącego niedbalstwa, a także
 • OC najemcy nieruchomości i za szkody w dokumentach, a w stosunku do przedsiębiorców może zostać rozszerzony o OC pracodawcy.
 • Łącznie oferowane jest także ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej.
 • Ubezpieczenie oparte jest na triggerze claims made, z możliwością wykupienia przedłużonego okresu zgłaszania roszczeń.